Cel główny projektu

Chcemy podnieść kompetencje naszych studentów.

CELEM GŁÓWNYM projektu KIERUNEK PRACA jest podniesienie kompetencji 70 studentów studiujących stacjonarnie na semestrach V i VI w latach akademickich 2015/2016 i 2016/2017 z kierunku studiów inżynierskich Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w okresie 1.5.2016-31.12.2017.

Osiągnięcie CELU GŁÓWNEGO zostanie zapewnione poprzez optymalny czas trwania staży, w wymiarze 3 m-ce x 168godz./m-c, które:

UMIEJĘTNOŚCI

pozwolą stażystom udoskonalić umiejętności interpersonalne i  samoorganizacyjne oczekiwane przez pracodawców dzięki założonej metodzie realizacji staży, m.in.: pracy w zespołach projektowych, realizacji różnorodnych zadań i wsparciu opiekuna stażu.

WIEDZA

umożliwią zdobycie przez stażystów wiedzy na temat funkcjonowania instytucji administracji samorządowej i jej struktur na poziomach: lokalnym, regionalnym i europejskim, dzięki poznaniu organizacji i kultury pracy oraz obowiązujących procedur,

DOŚWIADCZENIE

zapewnią stażystom spójne i komplementarne z efektami kształcenia na kierunku studia inżynierskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna doświadczenie praktyczne z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego  dzięki zróżnicowaniu doboru pracodawców tj. instytucji reprezentujących poszczególne szczeble organizacyjne,

Zadania w projekcie

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

Staże praktyczne z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie lokalnym – 20 miejsc w cyklu pierwszym, 20 miejsc w cyklu drugim

Staże praktyczne z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie regionalnym – 10 miejsc w cyklu pierwszym, 10 miejsc w cyklu drugim

Staże praktyczne z zakresu planowania strategicznego i przestrzennego – wymiar europejski – 5 miejsc w cyklu pierwszym, 5 miejsc w cyklu drugim

Grupa docelowa

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu jest 70 studentów wyłącznie z kierunku stacjonarnych studiów inżynierskich GOSPODARKA PRZESTRZENNA w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej WNGiG UAM. Ze względu na ramy czasowe projektu planowane wsparcie otrzymają studenci na V i VI semestrze.

Programem zostanie objętych ponad 30% studentów będących na V i VI semestrze w latach akademickich 2015/2016 i 2016/2017 z uwzględnieniem struktury płci, a mianowicie:

 • w pierwszym cyklu, czyli w roku akademickim 2015/2016 przyjęto 25 kobiet, 10 mężczyzn,
 • w drugim cyklu, czyli w roku akademickim 2016/2017 planowane jest przyjęcie 16 kobiet, 19 mężczyzn.

Preferencje mają również studenci niepełnosprawni.

Rekrutacja

REKRUTACJA będzie OTWARTA, POWSZECHNA I ZGODNA Z ZASADĄ RÓWNOŚCI I NIEDYSKRYMINACJI.
Informacje dotyczące kryteriów rekrutacji zawarte są w Regulaminie staży dla studentów (punkt II Rekrutacja na staż oraz punkt III Komisja Rekrutacyjna i kryteria wyboru stażystów) dostępnym w zakładce „Do pobrania”.
Kandydat na staż musi wypełnić i złożyć osobiście w Biurze Projektu oraz wysłać drogą mailową do Koordynatora ds. Staży  dr Emilii Bogackiej (ebogacka@amu.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2016 do godz. 10:00 w pierwszej edycji oraz 30.10.2016 do godz. 10:00 w drugiej edycji następujące dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny do Projektu (w tym określenie Pracodawcy, u którego chciałby odbyć staż).
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie,
 3. CV i list motywacyjny.

Przy wyborze stażystów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 1. parytet płci (na staże zostało przyjętych 25 kobiet i 10 mężczyzn w roku akademickim 2015/2016, planowane jest przyjęcie 16 kobiet i 19 mężczyzn w roku akademickim 2016/2017)
 2. orzeczenie o niepełnosprawności (3 pkt.)
 3. brak doświadczenia zawodowego (5 pkt.)
 4. średnia ocen z ostatniego roku akademickiego (powyżej 4 (3pkt.), 4,5 (4pkt.), >4,5 (5pkt.),
 5. zaangażowanie w rozwój uczelni np. koła naukowe, samorząd studentów, organizacje studenckie (2pkt.).
 6. średnia ocen z języka angielskiego w przypadku stażu zagranicznego (powyżej 4 (3pkt.), 4,5 (4pkt.), >4,5 (5pkt.).

Stażyści przyjmowani będą wg. największej liczby pkt. W przypadku równej liczby punktów uzyskanej w rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowaliśmy? Skontaktuj się z nami!